Hoofdstuk 2: Programma's

2. Landelijk gebied

Programmadoel

De provincie werkt aan het behouden en versterken van natuur en landschap (biodiversiteit), stimuleert duurzame landbouw en zet zich in voor een vitaal en (be)leefbaar landelijk gebied.  

Uitvoeringsstrategie Landelijk Gebied
In het landelijk gebied van onze provincie spelen veel thema’s/opgaven die vaak gebiedsgericht zijn opgepakt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de verdere uitbreiding van het Natuurnetwerk (NNN), de bossenstrategie, transitie naar circulaire landbouw, energietransitie, Groen Groeit Mee, klimaatadaptatie, versterkte aanpak bodemdaling en de (gebiedsgerichte) aanpak van de stikstofproblemen die verder gaan dan alleen de in deze paragraaf opgenomen (sub)beleidsdoelstellingen. Deze thema’s/opgaven beconcurreren elkaar vaak voor de beperkte beschikbare fysieke ruimte. Dit vraagt minimaal om afstemming, maar vaak ook om keuzes (prioritering) voordat gestart kan worden met de uitvoering. Om daar beter grip op te krijgen is een uitvoeringsstrategie voor het landelijk gebied wenselijk.

Daarvoor ontwikkelen we de volgende bouwstenen:

  • Een integraal afwegingskader of minimaal een proces om tot afweging te komen tussen verschillende thema’s/opgaven.
  • Een gebiedsgerichte aanpak waarbij afhankelijk van het gebied en de rol van de provincie maatwerk nodig is.
  • Inzicht in de in- en externe samenwerking en sturing.

Bij het uitwerken van deze bouwstenen wordt aangesloten op de nieuwe manier van werken vanuit de Omgevingswet (en het Netwerk Omgevingsgericht Werken). We werken vanuit de ervaringen van de huidige (uitvoerings)programma’s die nu een heel scala aan rollen, samenwerking, afstemming en besluitvorming bevatten in nauwe samenwerking met onze gebiedspartners.

Bij het uitwerken van deze bouwstenen in een uitvoeringsstrategie worden de bestaande uitvoeringsprogramma’s bijgesteld, aangepast en/of samengevoegd. Indien nodig worden nieuwe uitvoeringsprogramma’s opgesteld. In de uitvoeringsstrategie beantwoorden we ook de vraag op welke wijze we de uitvoering van de opgaven in het landelijk gebied het beste kunnen vormgeven. De wijze van samenwerken met de gebiedspartijen is hier onderdeel van. We verwachten in 2022 de uitvoeringsstrategie vast te stellen en te vertalen naar de uitvoeringsprogramma’s landelijk gebied en naar de uitvoeringsorganisatie, zowel in- als extern.

Beoogd resultaat

  • Vasstellen uitvoeringsstrategie landelijk gebied en vertalen naar de uitvoeringsprogramma's landelijk gebied en uitvoeringsorganisatie (in- en extern).
schaal x € 1.000
Lasten € 83.510
Baten € -5.184
Saldo € 78.326
Deze pagina is gebouwd op 11/24/2021 09:01:10 met de export van 11/24/2021 08:49:11