Hoofdstuk 3: Paragrafen

3.6 Verbonden partijen

De provincie Utrecht heeft bestuurlijke en financiële belangen in gemeenschappelijke regelingen en stichtingen. Daarnaast wordt deelgenomen in diverse vennootschappen. Deze worden in deze paragraaf toegelicht.

Verbonden partijen zijn samenwerkingsverbanden van de provincie Utrecht en externe partijen waarin de provincie Utrecht zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft en die de status van publiek- of privaatrechtelijk rechtspersoon hebben. Er is sprake van een bestuurlijk belang indien namens de provincie Utrecht iemand zitting heeft in het bestuur, dan wel de provincie Utrecht stemrecht heeft. Van een financieel belang is sprake zodra de provincie Utrecht middelen ter beschikking stelt, waarover risico wordt gelopen in geval van financiële problemen bij de verbonden partij. Het aangaan van banden met (verbonden) derde partijen komt voort uit het publieke belang.

Uit intern onderzoek is gebleken dat de financiële risico’s in veel gevallen gelijk zijn aan de omvang van het directe financiële belang. In bepaalde gevallen is er sprake van een potentieel financieel risico dat die omvang aanzienlijk kan overstijgen. In dat verband is met name te noemen het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Utrecht. Hoewel technische maatregelen zijn genomen om die risico’s zoveel mogelijk te beperken, kunnen calamiteiten niet volledig worden uitgesloten.

Verbonden Partijen voeren beleid dat de provincie Utrecht (gedeeltelijk) ook zelf had kunnen uitvoeren. De provincie Utrecht draagt de verantwoordelijkheid voor het bereiken van de doelstellingen die worden beoogd door het aangaan van de samenwerking met de verbonden partijen. Het provinciale beleid is verder vastgelegd in de nota Verbonden Partijen 2017 “Elkaar Vasthouden”. In 2020 is een evaluatie uitgevoerd van de Verbonden Partijen 2020. Met een Statenbrief in september 2020 is de Staten geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie. De aanbevelingen zijn vrijwel allemaal overgenomen en worden betrokken in een geactualiseerde nota Verbonden Partijen die in eerste helft van 2022 aan de Staten wordt aangeboden.  

De Verbonden Partijen van de provincie waarmee een financieel en bestuurlijk belang is gemoeid bestaan uit:
-   Gemeenschappelijke regelingen
-   Stichtingen en verenigingen
-   Coöperaties en vennootschappen
-   Overige Verbonden Partijen

Hierna volgt een overzicht en informatie van de Verbonden Partijen.
Bij de toelichting per verbonden partij treft u geprognosticeerde standen van het eigen en vreemd vermogen per 1 januari 2022 en 31 december 2022. Deze geprognosticeerde cijfers komen van de verbonden partijen zelf. Wij vermelden de bron van het stuk bij de toelichting.

Gemeenschappelijke regeling

Randstedelijke Rekenkamer (RRK)

Recreatie Midden-Nederland (RMN)

Recreatieschap Stichtse Groenlanden (RSG)

Plassenschap Loosdrecht e.o.

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

Het Utrechts Archief

Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinie

Stichtingen en verenigingen

Inter Provinciaal Overleg (IPO)

Huis der Nederlandse Provincies (HNP)

Coöperaties en vennootschappen

Vitens NV

Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)

Nederlandse Waterschapsbank NV (NWB)

REMU Houdstermaatschappij NV

Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht NV (OMU)

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht B.V.

Overige verbonden partijen

Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen

Centrumregeling Limes Samenwerking UNESCO Werelderfgoed

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2021 09:01:10 met de export van 11/24/2021 08:49:11