Hoofdstuk 1: De begroting op hoofdlijnen

Overzicht van lasten en baten per beleidsprogramma in 2022

Totaal overzicht Begroting 2022

Reserves

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Storting

Onttrek.

Saldo

Totaal

1. Ruimtelijke ontwikkeling

18.406

175

-18.231

0

1.700

1.700

-16.531

2. Landelijk gebied

83.510

5.184

-78.326

405

21.323

20.918

-57.408

3. Bodem, water, milieu

29.534

1.488

-28.046

1.108

177

-931

-28.977

4. Energietransitie

9.379

0

-9.379

100

0

-100

-9.479

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

89.138

1.268

-87.870

500

45.080

44.580

-43.290

6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer

166.417

27.358

-139.059

4.149

3.778

-371

-139.430

7. Cultuur en erfgoed

21.649

0

-21.649

0

1.245

1.245

-20.404

8. Economie

15.770

36

-15.734

3.042

0

-3.042

-18.776

9. Bestuur

17.828

354

-17.474

0

0

0

-17.474

10. Overzicht overhead

58.935

4.068

-54.867

0

0

0

-54.867

Res. Algemene middelen

0

0

0

0

36.154

36.154

36.154

Stelposten

6.095

0

-6.095

0

0

0

-6.095

Algemene dekkingsmiddelen

-584

375.994

376.578

0

0

0

376.578

Vennootschapsbelasting

-

-

-

-

-

-

-

Mutatie reserves

9.304

109.457

100.153

Begroting incl. reserves

525.382

525.382

0

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2021 09:01:10 met de export van 11/24/2021 08:49:11