Hoofdstuk 1: De begroting op hoofdlijnen

1.1 Bestuurlijke inleiding

We komen uit een lastige periode met een grote impact op ons dagelijks leven. Iedereen probeert zijn draai weer te vinden. Terugkijkend heeft het verloop van de Covid-19 pandemie zich moeilijk laten voorspellen. Dit heeft geleid tot een onzeker toekomstbeeld voor bijvoorbeeld de cultuursector, de ontwikkeling van het Openbaar Vervoer en de voortgang van het hybride werken. Deze onzekerheid geldt ook voor veel gemeenten, die het ook nog eens financieel lastig hebben. Door het uitblijven van een regeerakkoord missen we richting op dossiers zoals stikstof en klimaat.

Ondanks deze onzekerheden is het afgelopen jaar duidelijk geworden dat de complexe en maatschappelijke opgaven waar we voor staan nog steeds urgent zijn. In al die opgaven keert de druk op de ruimte terug als grootste puzzelstuk. De puzzel kan alleen gelegd worden door samen te werken op alle onderwerpen: wonen mobiliteit, natuur, landbouw, cultuur en erfgoed, energietransitie, klimaat, economie, recreatie en toerisme, bodem, water en milieu en de sociale agenda. En met alle betrokkenen samen. En in dialoog met inwoners vanaf het begin.

Om hierin succesvol te zijn hanteren we een sturingsfilosofie: We bieden ruimte voor ontwikkelingen die passen bij de Utrechtse kwaliteiten, vanuit het principe: lokaal wat kan, provinciaal wat moet. En met de nadrukkelijke wens de doelen in samenwerking te behalen. Hierbij passen, afhankelijk van de opgave, verschillende rollen: stimuleren, participeren, realiseren en reguleren.

De Kadernota schetste al een beeld van de extra investeringen die nodig zijn om de opgaven en transities die op ons afkomen aan te pakken. Deze investeringen zijn inmiddels verwerkt in de voorliggende begroting. Enkele ontwikkelingen die na de Kadernota hebben plaatsgevonden worden in de begroting nader toegelicht, maar veranderen het geschetste beeld op hoofdlijnen niet.

We houden met deze begroting vast aan de koers van het coalitieakkoord uit 2019. Met de blik op de toekomst zetten we blijvend in op belangrijke prioriteiten zoals de woningbouwopgave, mobiliteitstransitie, energietransitie en versterking van onze natuur.

Bij het vormgeven en uitvoeren van onze ambities is de op 10 maart 2021 door Provinciale Staten vastgestelde Omgevingsvisie leidend. In de begroting zijn de ambities uit de Omgevingsvisie op de verschillende thema’s dan ook terug te zien. In 2022 gaan we aan de slag met verschillende activiteiten om deze ambities te realiseren. Onderstaand een aantal aansprekende voorbeelden:

Stad en land gezond: Om ons groene kapitaal in evenwicht te houden met de andere ruimtevragers in het gebied, gaan we ook in 2022 verder met het programma Groen groeit mee. Voor het nieuwe programma Recreatie en Toerisme is 2022 het eerste jaar van uitvoering, waarbij we onder andere verbeteringen van de routenetwerken en Toeristische Overstappunten realiseren. Gezondheid krijgt extra aandacht in het plan gezond en veilig 2022-2025.

Klimaatbestending en waterrobuust: de komende jaren zetten we in op het verhogen en verstevigen van de Lekdijk met deelname in diverse projecten. Tegelijk stimuleren we de maatregelen voor een klimaatbestendige provincie voor de periode 2020-2023 via het Programma Klimaatadaptatie: “Op weg naar een klimaatbestendig Utrecht”.

Duurzame Energie: De provincie wil zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 2050 CO2-neutraal zijn. We zetten in op het stimuleren van energiebesparing, opwek van hernieuwbare energie en innovatie. 2022 staat in het teken van de uitvoering. Zo verwachten we dat energiecoöperaties in 2022, mede dankzij onze steun in de voorbereiding, een groot aantal energieprojecten (vooral zon-op-dak) realiseren.

  Vitale steden en dorpen: De woningbouwopgave in de provincie Utrecht is zeer groot. Er is een versnellingsteam dat in 2022 inzetbaar is op complexe vraagstukken bij de ontwikkeling van woningen. Daarnaast wordt er een convenant duurzaam bouwen vastgesteld en ondertekend. In 2022 werken we verder aan een duurzame en toekomstbestendige economische structuur door uitvoering van de doelen van de Utrecht Talenten Alliantie, gericht op de optimale aansluiting tussen onderwijs en een veranderende arbeidsmarkt.


Duurzaam, gezond en veilig bereikbaar: We zetten in op duurzame en slimme mobiliteit. Zo voeren we in 2022 onder andere een proef uit voor gratis OV buiten de spits voor ouderen.

Levend landschap, erfgoed en cultuur: in 2022 richten we met de provincies Noord-Holland, Gelderland en Noord-Brabant het gemeenschappelijk orgaan Hollandse Waterlinies op, om de siteholder-rol voor dit nieuwe UNESCO-werelderfgoed invulling te geven. 2022 is ook het eerste jaar van uitvoering van het nieuwe streek- en kasteelmuseabeleid.

Toekomstbestendige natuur en landbouw: We geven een stevige impuls aan het behoud en herstel van de biodiversiteit en werken aan de stikstof- en bodemdalingsproblematiek. De Samenwerkingsagenda Landbouw blijft de basis voor onze inzet hierop. In 2022 en 2023 willen wij met het Bomenactieplan 600.000 bomen aanplanten in de provincie.

Deze ambities en opgaven kunnen we niet alleen verwezenlijken. Het vraagt om samenwerking en verbinding. Wij gaan hiervoor proactief in gesprek met onze partners vanuit een transparante en open bestuursstijl. De samenwerking met inwoners, (maatschappelijke) organisaties en andere overheden komt hierdoor steeds beter tot stand.
Met deze begroting kiezen we ervoor om, samen met onze partners, toekomstgericht aan de slag te gaan met het realiseren en waar mogelijk versnellen van de uitvoering van onze ambities.

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2021 09:01:10 met de export van 11/24/2021 08:49:11