Hoofdstuk 4: Financiële begroting

4.3 Verschillenanalyse programma's

Verschillenanalyse Begroting 2022 ten opzichte van Rekening 2020 en Begroting 2021

2020

2021

2022

Verschil 2020

Verschil 2021

1. Ruimtelijke ontwikkeling

20.160

23.901

18.406

-1.754

-5.495

2. Landelijk gebied

61.808

62.425

83.510

21.702

21.085

3. Bodem, water, milieu

20.664

36.560

29.534

8.870

-7.026

4. Energietransitie

4.455

8.434

9.379

4.924

945

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

60.202

65.781

89.138

28.936

23.357

6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer

180.452

192.139

166.417

-14.035

-25.722

7. Cultuur en erfgoed

28.876

24.316

21.649

-7.227

-2.667

8. Economie

18.519

23.406

15.770

-2.749

-7.636

9. Bestuur

14.090

16.153

17.828

3.738

1.675

10. Overzicht overhead

51.587

57.028

58.935

7.349

1.907

1. Ruimtelijke ontwikkeling

538

5.845

175

-363

-5.670

2. Landelijk gebied

10.486

6.017

5.184

-5.302

-833

3. Bodem, water, milieu

2.807

4.676

1.488

-1.319

-3.188

4. Energietransitie

132

0

0

-132

0

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

1.840

1.765

1.268

-572

-497

6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer

61.293

70.878

27.358

-33.935

-43.520

7. Cultuur en erfgoed

406

300

0

-406

-300

8. Economie

1.577

3.726

36

-1.541

-3.690

9. Bestuur

582

426

354

-228

-72

10. Overzicht overhead

3.369

2.828

4.068

699

1.240

Tabel: Verschillenanalyse Begroting 2022

Conform het BBV (artikel 19b) dienen in de toelichting op het 'Overzicht van lasten en baten' de aanmerkelijke verschillen te worden toegelicht. Via onderstaande toelichting wordt aan de verplichting invulling gegeven. Eerst worden de aanmerkelijke verschillen ten opzichte van de Begroting 2021 toegelicht, en vervolgens ten opzichte van de Jaarrekening 2020.

Toelichting verschillen ten opzichte van Begroting 2021

De Begroting 2022 kent een lastensaldo dat € 14,4 mln. lager is ten opzichte van de Begroting 2021. Enkele verklaringen hiervoor zijn als volgt:

  • In de programma’s zijn de voorstellen opgenomen uit de vastgestelde Kadernota 2022-2025. Bijvoorbeeld in programma Landelijke gebied zijn de lasten toegenomen met € 11,1 mln.
  • In de Zomernota 2021 zijn onderbestedingen gemeld in de diverse programma’s. Deze onderbestedingen zijn verwerkt in een begrotingswijziging 2021. Bijvoorbeeld in programma Bereikbaarheid Algemeen zijn de lasten in 2021 voor € 21,7 mln. neerwaarts bijgesteld.
  • In programma Bereikbaarheid OV zijn de lasten € 25,7 mln. in 2022 lager doordat in 2021 sprake is van hogere concessiekosten als gevolg van de Covid-19 pandemie. Deze kosten zijn voor een belangrijk deel vergoed door het Rijk (zie ook de baten).  
  • In programma 8. Economie zijn in 2022 de lasten lager dan geraamd in 2021. Dit komt voornamelijk doordat in 2021 Covid-maatregelen zijn opgenomen, gedekt door de Covid-reserve en lasten voor het Cofinancieringsfonds gedekt door de daarvoor ingestelde bestemmingsreserve Cofinancieringsfonds.

De Begroting 2022 kent een batensaldo dat € 66,3 mln. lager is ten opzichte van de Begroting 2021. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn als volgt:

  • In programma 1 is in 2021 als baten een verrekening opgenomen van Hart van de Heuvelrug.
  • In programma 2 is in 2021 zijn baten van verkoop natuurgronden opgenomen als onderdeel van Agenda Vitaal Platteland.
  • In programma 6. Bereikbaarheid - Openbaar Vervoer is in 2021 als baten opgenomen de bijdrage van het Rijk betreffende de Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar vervoer, bedoeld voor de vervoerbedrijven in verband met de gevolgen van de Covid-19 pandemie.

Toelichting verschillen ten opzichte van Jaarrekening 2020

De Begroting 2022 kent een lastensaldo dat € 46,7 mln. hoger is dan de realisatie in de Jaarrekening 2020. Enkele verklaringen hiervoor zijn als volgt:

  • In algemene zin geldt dat diverse intensiveringen en nieuwe beleidsvoornemens meerjarig zijn verwerkt vanuit de Begroting 2021 en de Kadernota 2022-2025, die in 2020 nog niet begroot waren.
  • In de jaarrekening was sprake van een incidentele onderbesteding ten opzichte van de begrotingsraming.

De Begroting 2022 kent een batensaldo dat € 44,7 mln. lager is dan de realisatie in de Jaarrekening 2020. De belangrijkste verklaring voor deze afname is de bijdrage van het Rijk betreffende de Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar vervoer, bedoeld voor de vervoerbedrijven in verband met de gevolgen van de Covid-19 pandemie.

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2021 09:01:10 met de export van 11/24/2021 08:49:11