Hoofdstuk 1: De begroting op hoofdlijnen

1.3 Brede Welvaart in Utrecht

In het coalitieakkoord 2019-2023 is vastgelegd dat de provincie streeft naar brede welvaart voor iedereen. We willen de vooruitgang van Utrecht niet alleen afmeten aan economische groei, maar bovenal aan vorderingen op het gebied van duurzaamheid in brede zin: welzijn van mensen (people), balans in de natuur (planet), en inclusieve economie (profit).
En de resultaten worden dan niet alleen in het hier en nu bezien, maar ook op de effecten voor later en elders.

In paragraaf 3.9 van de Begroting wordt nader ingegaan op de Brede Welvaart. In deze paragraaf wordt de regionale Monitor Brede Welvaart van het CBS gebruikt als basis. Dit garandeert consistentie in de dataverzameling en vergelijkbaarheid met andere regio's en op landelijk niveau. De indicatorenset omvat per september dit jaar 42 indicatoren.

In de analyse komt Utrecht naar voren als een provincie met een hoge brede welvaart. Inwoners zijn bovengemiddeld gezond, hoogopgeleid, vermogend en tevreden met hun woning. De werkloosheid is laag is en inwoners kunnen relatief gemakkelijk een baan vinden. Voor ondernemers heeft dat als keerzijde dat zij bovengemiddelde krapte op de arbeidsmarkt ervaren. Men heeft bovengemiddeld veel vertrouwen in instituties en in elkaar, en verricht vaker dan gemiddeld vrijwilligerswerk. De afstand tot voorzieningen zoals scholen en openbaar groen is gemiddeld kleiner dan in andere provincies.

Er zijn ook aspecten waar Utrecht minder goed scoort dan andere provincies. Inwoners van Utrecht zijn minder tevreden dan andere Nederlanders over de reistijd van en naar werk. En ook op het punt van tevredenheid met de vrije tijd scoort Utrecht onderaan de lijst van 12 provincies. Het gemiddeld vermogen dat aan zonnepanelen op Utrechtse daken ligt, is lager dan in andere regio's - al stijgt dat vermogen wel. Het percentage natuur- en bosgebied als aandeel van het totale landoppervlak ligt sinds 1995 stabiel op 15% (iets boven het landelijke cijfer), maar het aandeel bebouwd terrein ligt met 16,6% fors boven het landelijke aandeel van 10,7%. Ook ligt de gemiddelde schuld per huishouden met €128.800 in Utrecht aanmerkelijk boven het landelijk gemiddelde (€109.200). Hier kan een relatie liggen met de hoge gemiddelde woningprijs in de regio in combinatie met het hoge gemiddelde inkomen.

Utrecht scoort ten opzichte van andere provincies relatief gunstig op het vlak van emissies van fijnstof en broeikasgassen, zeker in het perspectief van de hoge bebouwingsdichtheid en fijnmazige infrastructuur. De trend is ook positief, richting verdere verlaging.

In onderstaand overzicht wordt de Brede welvaart van Utrecht gescoord op 7 aspecten: Milieu, Welzijn, Materiële welvaart, Gezondheid, Arbeid en vrije tijd, Wonen, Samenleving en Veiligheid. Het zogenaamde Wiel is interactief te bekijken op de website van het CBS Brede Welvaart .

In de binnenste ring van het wiel is de trendmatige ontwikkeling in de jaren 2012-2019 aangegeven. In de buitenste ring is de meest recente verandering van jaar op jaar weergegeven. Daarbij is de betekenis van kleuren:

  • Groen: de indicator beweegt in de richting die wordt geassocieerd met een stijging van de brede welvaart;
  • Rood: de indicator beweegt in de richting die wordt geassocieerd met een daling van de brede welvaart.
  • Grijs: de indicator stijgt of daalt niet significant.
Deze pagina is gebouwd op 11/24/2021 09:01:10 met de export van 11/24/2021 08:49:11