Hoofdstuk 1: De begroting op hoofdlijnen

Voorwoord

In deze begroting leest u wat we het komende jaar gaan doen en willen bereiken. Na een algemene beschouwing in de inleiding, gaan we dieper in op de maatschappelijke opgaven en de activiteiten die de provincie hiervoor uitvoert. 

Inwoners en ondernemers in de Provincie Utrecht proberen hun draai weer te vinden na een lange periode waarin corona een stempel op ons leven drukte. De begroting 2022 wordt deels nog getekend door de coronacrisis: zo worden specifieke steunmaatregelen in 2022 afgerond. De hoop van een ieder is gevestigd op een snelle normalisering van het leven door het afnemen van beperkende maatregelen.   

Maar het toekomstbeeld is nog steeds onzeker: voor de cultuursector, de ontwikkeling van het openbaar vervoer en de ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Die onzekerheid wordt versterkt door het ontbreken van een koers van een missionair kabinet voor de komende jaren. Ook gemeenten wachten op besluitvorming van een nieuw kabinet. Zij zitten nog steeds in financieel zwaar weer, voornamelijk vanwege de tekorten op het sociaal domein. 

Als provincie anticiperen we op al deze onzekerheden en veranderende omstandigheden. En tegelijkertijd vragen de complexe en maatschappelijke opgaven waar we al aan werkten onverminderd om aandacht. Utrecht ontwikkelt zich verder: de verwachte groei in de provincie vergroot de druk op de ruimte. Dat vraagt om een integrale aanpak om een goed woon-, werk- en leefklimaat te realiseren, met behoud en versterking van de unieke Utrechtse kwaliteiten. Dit komt nadrukkelijk tot uiting in de doelen en activiteiten van de Programmabegroting 2022. 

Die complexe en integrale maatschappelijke opgaven vragen om een sterk en wendbaar en betrokken bestuur, dat  samenwerkt met haar inwoners, medeoverheden, partnerorganisaties en belanghebbenden en zorg draagt voor goede verhoudingen tussen de overheidslagen. We zoeken steeds vaker in een vroeg stadium de dialoog met inwoners op. 

De Programmabegroting 2022 heeft een omvang van € 525 miljoen. Het is een sluitende begroting, waarin alle begrote inkomsten en uitgaven van de provincie voor het komende jaar zijn opgenomen. Voor een belangrijk deel staat deze begroting in het teken van de grote opgaven die voor ons liggen. Zoals de transities van energie, klimaatadaptatie en landbouw en de ombuiging naar een circulaire economie. Rapporten van bijvoorbeeld het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), waarschuwen voor de gevolgen van klimaatverandering. De gevolgen daarvan werden deze zomer concreet zichtbaar. In onze eigen provincie is de valwind in Leersum op 18 juni een recent en tastbaar voorbeeld. Dit onderstreept het belang van onze investeringen op deze opgave.  

Met de bovenstaande koers houden we vast aan de inzet van het coalitieakkoord van 2019-2023: Nieuwe energie voor Utrecht. Met nieuwe energie en gericht op de toekomst blijven we inzetten op belangrijke punten uit het coalitieakkoord zoals het realiseren van 10.000 woningen per jaar, voortvarend aan de slag met duurzame energie en het realiseren van een fijne en gezonde leefomgeving voor de inwoners van de provincie Utrecht. 
Uit de begroting en meerjarenraming blijkt dat de provincie Utrecht financieel gezond is. De begroting is structureel in evenwicht en we hebben voldoende weerstandsvermogen. Dit biedt ons een mooie basis om verder te werken aan onze doelstellingen. Wij zullen 2022 dan ook volop benutten, in de wetenschap dat de opgaven uit het coalitieakkoord nog niets van hun urgentie hebben verloren. 

Kortom, we presenteren u een begroting met ambitie en met een breed langetermijnperspectief. Omdat we de noodzaak zien om samen hier de schouders onder te zetten.

College van Gedeputeerde Staten van Utrecht                 Utrecht, 28 september 2021 

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2021 09:01:10 met de export van 11/24/2021 08:49:11