Hoofdstuk 1: De begroting op hoofdlijnen

1.5 Leeswijzer en vernieuwingen in de begroting 2022

Doelenboom
Op 8 juli 2021 is door uw Staten als onderdeel van de doorontwikkeling van de Planning- en Control cyclus een nieuwe doelenboom vastgesteld. Deze nieuwe doelenboom is voor de Programmabegroting 2022 het uitgangspunt. Een doelenboom is een stevige basis voor het beleid en financiën, maar moet tegelijkertijd mee kunnen bewegen met de diverse nieuwe beleids- en uitvoeringsplannen.
Gebaseerd op de beleidsontwikkelingen wordt voorgesteld om 4 meerjarendoelen aan te passen. In de tabel hierna is de verandering (was-wordt) opgenomen en kort toegelicht.

Programma

Meerj.doel

Was

Wordt

Toelichting

Ruimtelijke ontwikkeling

1.2.2

Bij gebiedsontwikkeling is meer aandacht voor het slim combineren van provinciale doelen

Komt te vervallen

Activiteiten m.b.t. het Netwerkwerk Omgevingsgericht Werken (NOW) zijn samengebracht onder mjd 1.2.1

Overzicht Overhead

10.1.1

Uitvoeren programma ‘Versterken financiële functie’ en per kwartaal informeren Provinciale Staten over de voortgang.

Versterken en blijvend ontwikkelen van de financiële functie.

Programma VFF is afgesloten en opgenomen in de ontwikkeling van de financiële functie.

Overzicht Overhead

10.1.2

Opstellen en daarna uitvoeren van programma ‘Versterken juridische functie’.

Versterken van de juridische functie.

Is een continu ontwikkeling

Overzicht Overhead

10.1.4

Versterken en verduurzamen inkoopfunctie en contractmanagement en voorbereiden op de rechtmatigheidsverklaring per 1 januari 2021.

Versterken van de inkoopfunctie en organiseren van centraal contractmanagement.

Is een continu ontwikkeling

Indicatoren
Tegelijkertijd met de vaststelling door uw Staten van de Programmabegroting 2021 op 11 november 2020, zijn de beleidsindicatoren van de verschillende programma’s ter besluitvorming aan uw Staten voorgelegd. Deze nieuwe set van indicatoren is voor de Programmabegroting 2022 het uitgangspunt. Het grootste deel van de indicatoren betreft prestatie-indicatoren. Bij deze indicatoren kan de provincie in de meeste gevallen een substantiële bijdrage leveren Daarnaast zijn ook de verplichte indicatoren (conform BBV) opgenomen, die beschouwd kunnen worden als effectindicatoren. Een aantal brede welvaartsindicatoren, die het (maatschappelijk) effect aangeven en zijn gericht op de individuele inwoner, zijn opgenomen in een aparte informatieve paragraaf van de begroting.

Gekoppeld aan de doelenboom vormen de indicatoren een kwantitatieve aanvulling op de verantwoording over de doelen, de middelen en resultaten in de begroting. Net als de doelenboom bewegen de indicatoren mee met de diverse nieuwe beleids- en uitvoeringsplannen. Gebaseerd op de beleidsontwikkelingen wordt voorgesteld om 4 meerjarendoelen aan te passen en 1 meerjarendoel toe te voegen. In de tabel hierna is de verandering (was-wordt) opgenomen en kort toegelicht.

Programma

Indicator

Was

Wordt

Toelichting

Cultuur en Erfgoed

7.3 NHW en ruimtelijke kwaliteit

Het percentage waarmee door de integrale aanpak van de Hollandse Waterlinies de ruimtelijke kwaliteit,- het groene open landschap, de toegankelijkheid door routes en de kwaliteit van het erfgoed- is vergroot (bij ten minste 3 aandachtsgebieden met 30% in 2024)

Aantal projecten dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de Hollandse Waterlinies als aanjager van ruimtelijke kwaliteit en inspiratiebron.

Vereenvoudiging van de indicator. Daardoor betere monitoring.

Economie

8.1.1

Het aandeel bedrijven dat personeelstekort als belemmering voor groei ervaart.

Indicator komt te vervallen.

Er is in 2021 een nieuwe uitvoeringsagenda aangenomen voor het onderwerp onderwijs-arbeidsmarkt (beleidsdoel 8.1.1) In het Statenvoorstel HCA dat op 2 juni is geaccepteerd in PS is voorgesteld om drie andere indicatoren op te nemen die aansluiten bij deze agenda. De oude indicatoren komen daarmee te vervallen.

Economie

8.1.2 Scholing/heroriëntatie arbeidsmarkt

Het aantal bedrijven/personen dat gebruik maakt van vouchers gericht op scholing en (her)oriëntatie op de arbeidsmarkt.

Indicator komt te vervallen.

Idem

Economie

8.1.3 Werktevredenheid

Het percentage werknemers dat (zeer) tevreden is met het werk.

Indicator komt te vervallen.

Idem

Economie

8.4.1. Intensiteit gebruik bedrijventerrein

De intensiteit van het gebruik van bedrijventerreinen in aantal arbeidsplaatsen per hectare bedrijventerrein.

De ruimtewinst aan (extra) bedrijfsruimte per jaar door intensiever en duurzamer gebruik van bestaande bedrijventerreinen.

We gaan niet meer meten a/d hand van werkgelegenheid, maar d.m.v. ruimtewinst van bedrijfsruimte. Er komt dus een andere indicator voor terug.

Overzicht Overhead

NIEUW 10.1.3 Factuurbetaling

De Rijksoverheid heeft de ambitie verhoogd van 90% naar 95% betalingen voor inkopen en diensten die binnen 30 dagen moeten zijn afgerond.

De provincie Utrecht heeft deze ambitie ook omarmd.

Paragraaf Arbeidscapaciteit
In deze nieuwe paragraaf wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen van de arbeidskosten (kosten bezetting en inhuur). Daarnaast zal in deze paragraaf, op verzoek van uw Staten, ook een overzicht worden opgenomen van de capaciteitsinzet per beleidsdoel voor het jaar 2022.

Bijlage Rapportage actiemanagement
Een nieuwe bijlage is toegevoegd “Actiemanagement”. Dit is een overzicht van de voortgang van acties en aanbevelingen waarover uw Staten wordt geïnformeerd.

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2021 09:01:10 met de export van 11/24/2021 08:49:11