Bijlagen

Inzicht in de IPO en BIJ12 bijdrage

Ter inleiding
Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is een vereniging waarvan alle Nederlandse provincies lid zijn. Deze provincies zijn vertegenwoordigd in het verenigingsbestuur en de algemene ledenvergadering. Namens Provinciale Staten van Utrecht hebben twee Statenleden zitting in deze algemene ledenvergadering.
Het IPO behartigt de belangen van de twaalf provincies in Den Haag en Brussel. En het zet zich in voor een regionaal sterke economie, is agendabepalend op maatschappelijke opgaven en maakt zich sterk voor een goed openbaar bestuur. Daarnaast ondersteunt het IPO de provincies bij het uitvoeren van taken, onder andere via de uitvoeringsorganisatie BIJ12.

Door de algemene ledenvergadering wordt jaarlijks de begroting behandeld en vastgesteld. De Begroting voor het jaar 2022 voor IPO en BIJ12 staat geagendeerd voor dinsdag 2 november 2021. In aanloop naar het opstellen van de Begroting 2022 is door het IPO en BIJ12 een Kaderbrief opgesteld. Daarin is inzichtelijk gemaakt wat de financiële vertaling is van de inhoudelijke ambities die in lijn zijn met de gewenste positionering van de samenwerkende provincies. Via een Statenbrief (82252F51) zijn uw Staten daarover geïnformeerd. In de provinciale Kadernota, die door de Staten is vastgesteld in juli 2021, is rekening gehouden met de begrote toename van lasten à € 704.000.

Inzicht in financiële omvang IPO/BIJ12 en koppeling naar provinciale begroting
In de Kadernota 2022 hebben wij aan de Staten toegezegd om inzichtelijk te maken wat relatie is tussen de inzet van het IPO en BIJ12 en de provinciale beleidsdoelen. De financiële vertaling daarvan is in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt. De betreffende bedragen zijn gebaseerd op de stukken die ter vaststelling voorliggen in de algemene ledenvergadering van 2 november. Het overzicht geeft inzicht in de thema’s en beleidsopgaven waar het IPO en BIJ12 in actief zijn. Tevens is inzichtelijk gemaakt wat daarin het financiële aandeel is van de provincie Utrecht, wat jaarlijks via een bijdrage aan het IPO en BIJ12 wordt overgemaakt. Ook is aangegeven waar de betreffende kostenposten in de provinciale begroting zijn opgenomen.

Begroting en meerjarenraming van het IPO

Aandeel Utrecht*

Gekoppeld in Begroting 2022 van provincie Utrecht:

Thema/kerntaak

Beleidsopgave

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Programma

Beleids-
doelnr.

Meerjaren-
doelnr.

1. Ruimtelijke ontwikkeling, waaronder waterbeheer en wonen (ROWW)

1.1 Ruimtelijke ontwikkeling

223

177

185

185

20

16

17

17

1. Ruimtelijke ontwikkeling

1.1

1.1.2

1.2 Water

1.430

1.183

1.211

1.210

129

106

109

109

3. Bodem, water, milieu

3.1

3.1.3

1.3 Wonen

477

236

247

247

43

21

22

22

1. Ruimtelijke ontwikkeling

1.3

1.3.1

1.4 Implementatie Omgevingswet

353

-

-

-

32

-

-

-

1. Ruimtelijke ontwikkeling

1.1

1.1.1

1.5 Digitaal Stelsel Omgevingswet

1.700

1.750

1.800

1.850

153

158

162

167

1. Ruimtelijke ontwikkeling

1.1

1.1.1

1.6 Nederlands Hydrologisch Instrumentarium

101

101

101

101

9

9

9

9

3. Bodem, water, milieu

3.1

3.1.3

Totaal 1. ROWW

4.284

3.448

3.544

3.594

386

310

319

323

2. Milieu, energie en klimaat

2.1 Gezondheid

228

150

156

156

21

13

14

14

3. Bodem, water, milieu

3.4

3.4.3

2.2 Circulaire Economie

269

150

156

156

24

13

14

14

3. Bodem, water, milieu

3.4

3.4.8

2.3 Klimaat en Energie

173

150

156

156

16

13

14

14

4. Energietransitie

4.2

4.2.2

2.4 Omgevingsveiligheid

161

164

171

171

14

15

15

15

3. Bodem, water, milieu

3.4

3.4.6

2.5 VTH-stelsel en Omgevingswet

462

418

434

434

42

38

39

39

3. Bodem, water, milieu

3.4

3.4.8

2.6 Abonnementen/VTH-kennisdeling internationaal

21

21

21

21

2

2

2

2

3. Bodem, water, milieu

3.4

3.4.1

2.7 Coördinatie Klimaatakkoord

339

345

360

360

31

31

32

32

4. Energietransitie

4.2

4.2.2

2.8 6000 mw op land

157

159

-

-

14

14

-

-

4. Energietransitie

4.2

4.2.2

2.9 Regionale Energie Strategie 1.0

271

276

288

288

24

25

26

26

4. Energietransitie

4.2

4.2.2

2.10 Monitoring RES

97

98

103

103

9

9

9

9

4. Energietransitie

4.2

4.2.2

2.11 Industrie en bedrijventerreinen

97

98

103

103

9

9

9

9

4. Energietransitie

4.2

4.2.2

2.12 Warmtetransitie

194

197

206

206

17

18

19

19

4. Energietransitie

4.2

4.2.4

2.13 Energie-infrastructuur

155

158

165

165

14

14

15

15

4. Energietransitie

4.1

4.1.1

Totaal 2. Milieu, energie en klimaat

2.624

2.382

2.318

2.318

236

214

209

209

3. Vitaal Platteland

3.1 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

573

158

165

165

52

14

15

15

2. Landelijk gebied

2.4

2.4.1

3.2 Duurzame Landbouw

58

59

62

62

5

5

6

6

2. Landelijk gebied

2.4

2.4.1

3.3 Klimaatakkoord Landbouw Landgebruik

39

39

41

41

3

4

4

4

2. Landelijk gebied

2.4

2.4.1

3.4 Programma Natuur

413

418

432

432

37

38

39

39

2. Landelijk gebied

2.2

2.2.2

3.5 Natuurwetgeving

97

98

103

103

9

9

9

9

2. Landelijk gebied

2.2

2.2.2

3.6 Strategisch beleid Faunabeheer

97

98

103

103

9

9

9

9

2. Landelijk gebied

2.2

2.2.2

3.7 Natuurbeleid

88

89

93

93

8

8

8

8

2. Landelijk gebied

2.2

2.2.2

3.8 EU-Biodiversiteit

220

223

232

232

20

20

21

21

2. Landelijk gebied

2.2

2.2.2

3.9 Stikstof

7.845

7.849

7.857

7.857

706

706

707

707

2. Landelijk gebied

2.2

2.2.2

3.10 Nationale Database Flora en Fauna

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Landelijk gebied

2.1

2.1.1

Totaal 3. Vitaal platteland

9.430

9.033

9.087

9.087

849

813

818

818

4. Mobiliteit

4.1 Duurzame Mobiliteit

595

603

626

626

54

54

56

56

5. Bereikbaarheid I

5.8

5.8.1

4.2 Openbaar vervoer

271

276

288

288

24

25

26

26

5. Bereikbaarheid I

5.8

5.8.1

4.3 Verkeersveiligheid

302

307

321

321

27

28

29

29

5. Bereikbaarheid I

5.8

5.8.1

4.4 Fiets

345

348

357

357

31

31

32

32

5. Bereikbaarheid I

5.8

5.8.1

4.5 KpVV

1.819

1.820

1.821

1.821

164

164

164

164

5. Bereikbaarheid I

5.8

5.8.1

4.6 Goederenvervoer & Logistiek

107

108

113

113

10

10

10

10

5. Bereikbaarheid I

5.8

5.8.1

Totaal 4. Mobiliteit

3.439

3.463

3.525

3.525

310

312

317

317

5. Regionale economie

5.1 Stimuleren innovatief en breed MKB

136

138

144

144

12

12

13

13

8. Economie

8.1

8.1.1

5.2 Regionale Arbeidsmarkt, Circulair, digitalisering

136

138

144

144

12

12

13

13

8. Economie

8.1

8.1.1

5.3 Circulaire Economie

160

135

113

62

14

12

10

6

8. Economie

8.1

8.1.1

5.4 Cohesiebeleid

58

59

62

62

5

5

6

6

8. Economie

8.1

8.1.1

5.5 Taskforce HRE en samenwerkingsagenda

261

265

275

275

23

24

25

25

8. Economie

8.1

8.1.1

5.6 Vrijetijdseconomie

116

118

123

123

10

11

11

11

8. Economie

8.5

8.5.4

5.7 Ruimtelijke economie

58

59

62

62

5

5

6

6

8. Economie

8.1

8.1.1

Totaal 5. Regionale economie

924

913

923

871

83

82

83

78

6. Cultuur

6.1 Toekomstperspectief

78

79

82

82

7

7

7

7

7. Cultuur en erfgoed

7.2

7.2.3

6.2 Behoud erfgoed

68

69

72

72

6

6

6

6

7. Cultuur en erfgoed

7.2

7.2.3

6.3 Cultuureducatie

19

20

21

21

2

2

2

2

7. Cultuur en erfgoed

7.2

7.2.3

6.4 Toekomstbestendig Bibliotheekstelsel

29

30

31

31

3

3

3

3

7. Cultuur en erfgoed

7.2

7.2.3

Totaal 6. Cultuur

194

197

206

206

17

18

19

19

7. Kwaliteit Openbaar Bestuur

7.1 Consultatie- en wetgevingstrajecten

563

572

596

596

51

51

54

54

9. Bestuur

9.5

9.5.1

7.2 Naar krachtig groen herstel/Gebiedsopgaven 3.0

764

776

27

27

69

70

2

2

9. Bestuur

9.5

9.5.1

7.3 Strategische kennisfunctie

319

302

310

310

29

27

28

28

9. Bestuur

9.5

9.5.1

7.4 Financiële verhoudingen

471

478

494

494

42

43

44

44

9. Bestuur

9.5

9.5.1

7.5 Vitale vereniging

488

491

501

501

44

44

45

45

9. Bestuur

9.5

9.5.1

7.6 Europa

879

889

917

917

79

80

83

83

9. Bestuur

9.5

9.5.3

Totaal 7. Kwaliteit Openbaar Bestuur

3.484

3.508

2.847

2.846

314

316

256

256

8. Werkgeverszaken

8.1 CAO

550

556

428

428

50

50

39

38

10. Overzicht overhead

10.2

10.2.2

8.2 Rechtspositie en integriteit politiek ambtsdragers

78

79

62

62

7

7

6

6

9. Bestuur

9.2

9.2.1

8.3 Goed provinciaal en publiek werkgeverschap

315

319

248

248

28

29

22

22

10. Overzicht overhead

10.2

10.2.2

Totaal 8. Werkgeverszaken

943

954

737

737

85

86

66

66

9. IDA

9.1 Programmalijn Data

927

935

955

955

83

84

86

86

9. Bestuur

9.7

9.7.4

9.2 Programmalijn Dienstverlening

699

707

727

726

63

64

65

65

10. Overzicht overhead

10.1

10.1.6

9.3 Programmalijn Bedrijfsvoering

602

608

624

624

54

55

56

56

10. Overzicht overhead

10.1

10.1.6

9.4 Innovatie

807

814

833

833

73

73

75

75

10. Overzicht overhead

10.1

10.1.6

9.5 Digivaardige organisatie

167

169

174

174

15

15

16

16

10. Overzicht overhead

10.1

10.1.6

Totaal 9. IDA

3.203

3.232

3.312

3.311

288

291

298

298

10. Overig

10.1 Werkbudget

235

-265

275

275

21

-24

25

25

9. Bestuur

9.4

9.4.1

10.2 Stelpost L&P-compensatie

-

321

637

973

-

29

57

88

9. Bestuur

9.4

9.4.1

10.3 Informatiehuizen Natuur en Externe Veiligheid

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.4 Compensatie Zeeland

6.700

6.700

6.700

6.700

215

215

215

215

Algemene middelen

-

-

Totaal 10. Overig

6.935

6.756

7.612

7.948

236

220

297

327

Correctie afrondingsverschillen:

-8

-8

-8

-8

Totaal IPO

35.459

33.884

34.110

34.443

2.795

2.654

2.674

2.704

Begroting en meerjarenraming van BIJ12

Aandeel Utrecht*

Gekoppeld in Begroting 2022 van provincie Utrecht:

Thema/kerntaak

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Programma

Beleids-doelnr.

Meerjaren-doelnr.

1. Expertiseteam Stikstof en Natura2000

3.916

3.553

3.553

3.553

260

236

236

236

2. Landelijk gebied

2.2

2.2.2

2. Natuurinformatie en natuurbeheer

10.856

12.074

12.434

11.634

721

802

826

773

2. Landelijk gebied

2.2

2.2.2

3. Faunazaken

32.841

32.728

32.728

32.728

1.594

1.594

1.594

1.594

2. Landelijk gebied

2.2

2.2.2

4. Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG)

930

930

930

930

62

62

62

62

Via voorziening grondwaterheffing

5. Regeling drugsafvaldumpingen

1.000

1.000

1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

6. Gemeenschappelijk beheer organisatie (GBO)

6.571

6.571

6.571

6.571

591

591

591

591

Diverse programma's en beleidsdoelen

7. Interne organisatie

5.225

5.025

5.025

5.025

357

340

340

340

2. Landelijk gebied

2.2

2.2.2

Totaal aan lasten

61.338

61.880

62.240

60.440

3.584

3.625

3.648

3.595

Diverse baten

2.163

1.800

1.800

1.800

Onttrekking aan geoormerkte middelen

300

300

300

300

Totaal aan baten

2.463

2.100

2.100

2.100

-

-

-

-

Totaal BIJ12

58.875

59.780

60.140

58.340

3.584

3.625

3.648

3.595

Totaal IPO + BIJ12

94.334

93.664

94.250

92.783

6.379

6.278

6.322

6.299

* Door afrondingsverschillen en het hanteren van gewogen gemiddelden bij BIJ12 kunnen de hier gepresenteerde cijfers iets afwijken van de definitieve cijfers vanuit het IPO en BIJ12

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2021 09:01:10 met de export van 11/24/2021 08:49:11