Bijlagen

Overzicht op taakvelden

Geraamde lasten en baten per programma per taakveld

Lasten

Baten

1. Ruimtelijke ontwikkeling

8.1

Ruimtelijke ordening

9.884

-175

8.3

Stedelijke vernieuwing

6.059

0

8.9

Ruimte, overige baten en lasten

2.463

0

Subtotaal

18.406

-175

2. Landelijk gebied

4.4

Vergunningverlening en handhaving

107

0

4.6

Duurzaamheid

5.846

0

5.1

Natuurontwikkeling

22.167

-948

5.2

Beheer natuurgebieden

44.542

-4.236

5.3

Beheer flora en fauna

7.882

0

5.9

Natuur, overige baten en lasten

506

0

6.1

Agrarische aangelegenheden

2.023

0

7.2

Maatschappij

437

0

Subtotaal

83.510

-5.184

3. Bodem, water, milieu

3.1

Waterkeringen

883

0

3.3

Kwantiteit grondwater

-251

0

3.4

Kwaliteit oppervlaktewater

884

0

3.9

Water, overige baten en lasten

5.198

-1.334

4.1

Bodembescherming

5.388

0

4.2

Luchtverontreiniging

853

0

4.3

Geluidhinder

837

0

4.4

Vergunningverlening en handhaving

9.338

-89

4.5

Ontgronding

5

-5

4.6

Duurzaamheid

213

0

4.9

Milieu, overige baten en lasten

5.269

0

5.9

Natuur, overige baten en lasten

328

0

6.1

Agrarische aangelegenheden

290

0

6.3

Kennis en innovatie

120

-60

7.9

Cultuur en maatschappij, overige b&l

179

0

Subtotaal

29.534

-1.488

4. Energietransitie

4.6

Duurzaamheid

6.708

0

6.3

Kennis en innovatie

2.792

0

6.4

Recreatie en toerisme

87

0

6.9

Regionale economie, overige b&l

-208

0

Subtotaal

9.379

0

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

2.1

Landwegen

87.553

-1.068

2.2

Waterwegen

1.531

-200

2.9

Verkeer en vervoer, overige b&l

54

0

Subtotaal

89.138

-1.268

6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer

2.3

Openbaar vervoer

166.417

-27.358

Subtotaal

166.417

-27.358

7. Cultuur en erfgoed

7.1

Cultuur

21.325

0

7.2

Maatschappij

13

0

7.9

Cultuur en maatschappij, overige b&l

311

0

Subtotaal

21.649

0

8. Economie

4.6

Duurzaamheid

1.062

0

4.9

Milieu, overige baten en lasten

250

0

6.3

Kennis en innovatie

6.018

0

6.4

Recreatie en toerisme

5.797

0

6.9

Regionale economie, overige b&l

2.643

-36

Subtotaal

15.770

-36

9. Bestuur

0.6

Overhead

147

0

1.1

Provinciale Staten

3.695

-64

1.2

Gedeputeerde Staten

2.125

0

1.3

Kabinetszaken

641

-220

1.4

Bestuurlijke organisatie

2.562

0

1.5

Interbestuurlijk toezicht op de regio

919

0

1.6

Openbare orde en veiligheid

1.628

0

1.9

Bestuur, overige baten en lasten

2.879

-70

4.6

Duurzaamheid

1.681

0

7.2

Maatschappij

1.551

0

Subtotaal

17.828

-354

10. Overzicht overhead

0.5

Algemene dekkingsmiddelen, overige b&l

480

0

0.6

Overhead

58.455

-4.068

Subtotaal

58.935

-4.068

Algemene middelen

0.1

Uitkering provinciefonds

0

-236.323

0.2

Opbrengst provinciale belastingen

0

-139.414

0.3

Geldleningen en uitzettingen

-800

-57

0.4

Deelnemingen

0

-200

0.5

Algemene dekkingsmiddelen, overige b&l

6.311

0

Subtotaal

5.511

-375.994

Reserves

0.8

Mutaties reserves

9.304

-109.457

Subtotaal

9.304

-109.457

Totaal

525.382

-525.382

Tabel: Geraamde lasten en baten per programma per taakveld

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2021 09:01:10 met de export van 11/24/2021 08:49:11