Hoofdstuk 3: Paragrafen

3.9 Brede welvaart indicatoren

In het coalitieakkoord 2019-2023 is vastgelegd dat de provincie streeft naar brede welvaart voor iedereen. Vergroting van de brede welvaart is ook een van de uitgangspunten in het werk van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht (ROMRU), in de Regionale Economische Agenda (REA) en in de drie regiodeals waarbij de provincie partner is (FoodValley, Groene Hart, Vitale wijken).
Sinds de publicatie van het Brundtland-rapport (1987) is de roep steeds sterker geworden om de vooruitgang van samenlevingen niet alleen af te meten aan economische groei, maar aan vorderingen op het gebied van duurzaamheid in brede zin: welzijn van mensen (people), balans in de natuur (planet), en inclusieve economie (profit). Vanaf 2009 zijn hiervoor honderden meetsystemen ontwikkeld. Na het eindrapport van de Tijdelijke Kamercommissie Breed Welvaartsbegrip (2016) startte het Centraal Bureau voor de Statistiek met de ontwikkeling van de Monitor Brede Welvaart voor Nederland. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met internationale instellingen als Verenigde Naties, OECD en Eurostat. Op die manier is een raamwerk ontstaan dat consistent is in concept, indicatorenset en dataverzameling. In 2019 is deze CBS-monitor ook in lijn gebracht van de Sustainable Development Goals van de VN.
Sinds 2020 heeft het CBS deze Monitor Brede Welvaart geregionaliseerd, zodat deze nu ook data bevat voor provincies, regio's en gemeenten. De provincie maakt gebruik van deze dataset om aan te sluiten bij vergelijkbaarheid op nationaal niveau en met andere regio's.

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2021 09:01:10 met de export van 11/24/2021 08:49:11