Hoofdstuk 3: Paragrafen

3.7 Grondbeleid

Grond is een belangrijk middel om doelen te bereiken op het gebied van recreatie, natuur en landschap (Natuur Netwerk Nederland), stikstof, duurzame energie, duurzame landbouw en duurzame en veilige mobiliteit. Het grondbeleid bestaat uit het organiseren van processen, kennis, grondbeheer en instrumenten zoals de aan- en verkoop van gronden. 

In september 2020 hebben de Staten de ‘Nota Grondbeleid 2020’ vastgesteld. Deze nota zorgt voor een provincie breed grondbeleid dat we vervolgens elke vier jaar actualiseren. Het grondbeleid van de provincie Utrecht is uitgewerkt in een uitvoeringskader dat toepasbaar is op de verschillende uitvoeringstaken van de provincie. 

Een belangrijk kader binnen het grondbeleid is dat de provincie opgavegericht werkt. Dit betekent dat we in ons handelen de maatschappelijke opgaven centraal zetten. Grond is één van de middelen die we kunnen inzetten om onze gestelde doelen te bereiken. Grondbezit is daarmee nooit een doel op zich; het grondbeleid behelst de kaders en spelregels voor de inzet van het grondinstrumentarium. De provincie heeft de verantwoordelijkheid om als een rechtmatige en betrouwbare overheid bij grondtransacties marktconform, openbaar, conform gelijkberechtiging en transparant te handelen. 

Binnen de kaders van het grondbeleid kunnen we strategische grond verwerven. De provincie verwerft alleen gronden voor de inzet van haar huidige en toekomstige opgaven. De mogelijkheid van strategische aankopen achten we wenselijk om snel te kunnen inspelen op kansen die zich in de markt voor doen of om gronden te kunnen vasthouden. We doen dit om onze opgaven beter te kunnen realiseren.

In 2021 is het voornemen om te komen tot een provinciale grondbank onder beheer van het team Grondzaken en bedrijfsvoering verder uitgewerkt. In deze provinciale grondbank worden alle gronden welke nodig zijn ten behoeve van de verschillende provinciale opgaven – inclusief de nieuw te vormen strategische voorraad- opgenomen en er wordt een integraal afwegingskader ontwikkeld voor de inzet van deze gronden.

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2021 09:01:10 met de export van 11/24/2021 08:49:11