Hoofdstuk 4: Financiële begroting

4.1 Uiteenzetting financiële positie

 4.1.3 Stelposten en Algemene dekkingsmiddelen

Toelichting Stelposten

Stelposten

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Onvoorzien

-

1.650

1.800

1.800

1.800

1.800

Stelposten

-

2.092

4.295

8.417

12.340

16.588

Tabel, Stelposten

Onvoorzien
De stelpost onvoorzien bedraagt jaarlijks € 1,8 mln. en is bedoeld om wendbaar, adequaat en flexibel te kunnen blijven reageren op onvoorziene gebeurtenissen.

Loon- en prijsontwikkeling
In de begroting wordt meerjarig rekening gehouden met stijging van de lonen en prijzen. Hiervoor is een stelpost opgenomen “Loon- en prijsontwikkeling”. De hoogte van de stelpost wordt ieder jaar bepaald aan de hand van de verwachte prijs- en loonontwikkeling door het Centraal Planbureau en mogelijk bijgesteld naar de werkelijke ontwikkelingen. De opbouw van de stelpost bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Stijging lonen en werkgeverslasten
  • Compensatie stijging prijzen contracten
  • Loon- en prijsstijging subsidies partnerorganisaties
  • Compensatie indexatie decentrale uitkering Verkeer en Vervoer

Bij het samenstellen van de begroting 2022 is het onderhandelingsakkoord van de CAO 2021 bekend geworden. Het structurele financiële effect komt ook ten laste van deze stelpost vanaf 2022. Indicatief is het effect berekend op € 1,8 mln. Omdat de details van de CAO-afspraken voor de uitwerking van de begroting nog niet bekend waren, is dit effect nog niet verwerkt in de begroting 2022. Hiervoor ontvangt u dus later een begrotingswijziging. Het restant van de stelpost is naar verwachting niet voldoende om de financiële effecten van de stijging werkgeverslasten 2022 en de nog te maken afspraken binnen de CAO 2022 op te vangen. Gebaseerd op de uitkomsten van de cao 2021 is het onderdeel van de stelpost voor stijging lonen en werkgeverslasten vanaf 2022 structureel verhoogd met € 1,2 mln. De compensatie voor stijging prijzen van contracten hoger dan geraamd in de Kadernota 2022-2025. Voor dit onderdeel wordt voorgesteld de stelpost vanaf 2022 structureel te verhogen met € 0,3 mln. Die € 0,3 mln. bestaat grotendeels uit compensatie van programma's 2 en 3 voor de uitvoeringskosten door de RUD. Totaal is verhoging van de stelpost € 1,5 mln.

De compensatie indexatie decentrale uitkering is Verkeer en Vervoer is verwerkt in de begroting binnen de raming. De loon- prijsstijging van subsidies partnerorganisaties worden eind 2021 bekend wanneer de subsidiebeschikkingen 2022 afgegeven worden.

Toelichting Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Saldo treasury

-880

-857

-857

-57

-57

-57

Dividend

-245

-200

-200

-200

-200

-200

Uitkering provinciefonds

-234.050

-232.003

-236.323

-239.661

-244.403

-251.013

Opcenten motorrijtuigenbelasting

-130.772

-133.799

-139.414

-142.745

-145.099

-147.636

Overigen

225

215

216

-1.696

-2.126

-2.126

Saldo kostenplaatsen

81

-

-

-

-

-

Tabel Algemene dekkingsmiddelen

Saldo treasury

Het Saldo treasury is voor de jaren 2021 en 2022 opgehoogd met € 800.000. Dit betreft de disagio (opbrengsten) van het garantieproduct. De disagio wordt overeenkomstig de regelgeving als negatieve last verantwoord. De jaren vanaf 2023 zijn constant gehouden op € 59.000.

Dividend

Het verwachte dividend voor de komende jaren bedraagt € 200.000 en betreft Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank.

Uitkering provinciefonds
De Begroting 2022 is gebaseerd op de meicirculaire provinciefonds 2021. Over de meicirculaire is uw Staten  geïnformeerd middels een aparte Statenbrief "Uitkomsten meicirculaire provinciefonds 2021", (nr. 8227B8FB).

Opcenten motorrijtuigenbelasting
De opcenten motorrijtuigenbelasting worden vanaf 2022 jaarlijks geïndexeerd met het CBS prijsindexatiecijfer. Voor 2022 is dit 1,5%. In de Kadernota 2022-2025 is besloten om de tarieven van de opcenten in 2022 extra te verhogen met 2%. Voor een nadere toelichting op de opbouw van de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting verwijzen wij u naar het onderdeel 'Opcenten motorrijtuigenbelasting' in de paragraaf 'Provinciale belastingen en heffingen'.

Overigen
Het bedrag in 2022 van € 216.000 betreft een saldo van de volgende posten:

  • Het dekkingsvoorstel uit de Kadernota 2022-2025 (pagina 45) van € 703.000 (voordelig) voor later indiensttreding van medewerkers.
  • Het voorstel uit de Kadernota 2022-2025 (pagina 40) van € 704.000 (nadelig) voor de gevolgen van de IPO concept Kaderbrief.
  • De compensatie provincie Zeeland cf. advies Commissie Jansen van € 215.000 (nadelig). De herijking van het provinciefonds is uitgesteld, waardoor de eerder gemaakte afspraken rondom de compensatie van de provincie Zeeland gehandhaafd blijven tot en met 2022.

De bedragen vanaf 2023 betreffen een saldo van de volgende posten:

  • Het dekkingsvoorstel uit de Kadernota 2022-2025 (pagina 45) van € 2.400.000 (voordelig) zijnde een structurele besparingsopgave vanaf 2023 van 1% op materiële budgetten.  
  • Het voorstel uit de Kadernota 2022-2025 (pagina 40) van € 704.000 (nadelig) voor de gevolgen van de IPO concept Kaderbrief.
Deze pagina is gebouwd op 11/24/2021 09:01:10 met de export van 11/24/2021 08:49:11